ΑΝΔΡΟΣ - ΧΩΡΑ
Κτητορικές πλάκες
Χαρακτηριστικό παλιό σαλόνι